تغییرکاربری و ابعادی شناور

  • قطعه افزایش طول تانکر سردشت
  • تانکر سردشت به دو نیم شده
  • افزایش طول
  • تکمیل افزایش طول
  • مراحل افزایش طول